11.05.2022

Spotkanie interesariuszy technologii CCUS w Centrum Energetyki AGH


Wymiana doświadczeń i wiedzy oraz wyzwania stojące przed klastrami technologicznymi CCUS były tematami spotkania liderów projektu CCUS.pl, partnerów projektu Interkonektor CCS PL, czyli Grupy Air Liquide oraz PKN Orlen, oraz pana Wiceministra Klimatu i Środowiska – Piotra Dziadzio, które odbyło się 25 kwietnia w Centrum Energetyki AGH.

Technologie wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 - CCUS (ang. Carbon Capture, Utilisation and Storage) są uważane obecnie za kluczowe dla działań na rzecz spełnienia wymogów ochrony środowiska i klimatu. Głównym celem stosowania technologii CCUS jest znaczne ograniczenie emisji CO2 przez jego wychwyt z różnych gałęzi gospodarki, a następnie wykorzystanie go w procesach wytwarzania użytecznych produktów (CCU, ang. Carbon Capture and Utilisation) lub składowanie gazu np. w podziemnych strukturach geologicznych (CCS, ang. Carbon Capture and Storage). W kraju CCUS jest rozwijany głównie z myślą o sektorze elektroenergetycznym: krajowych elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych oraz przemysłowym: m.in. zintegrowanych hutach, rafineriach i cementowniach.

Zasadniczym założeniem kwietniowego spotkania w Centrum Energetyki AGH było zaprezentowanie własnych projektów dotyczących technologii CCUS. Zaproszeni przedstawiciele mieli okazję omówić założenia i najistotniejsze kwestie związane z prowadzonymi inicjatywami. Centrum Energetyki AGH, jako lider konsorcjum, zreferowało swój projekt CCUS.pl pt. „Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS”, który prowadzi od maja 2021, w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Gospostrateg III, na podstawie umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (nr GOSPOSTRATEG-III/0034/2020-00).

Po prezentacjach odbyły się panele dyskusyjne prowadzone przez profesora Wojciecha Nowaka – dyrektora Centrum Energetyki AGH. Najważniejszym efektem tego spotkania było rozpoznanie obszarów współpracy między klastrami w dziedzinie technologii CCUS oraz pochodnych.

W spotkaniu udział wzięli:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Piotr Dziadzio – Wiceminister

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wojciech Nowak – Dyrektor Centrum Energetyki AGH, Kierownik Projektu CCUS.pl
Paweł Gładysz – Kierownik Zarządzający i Kierownik Zespołu Analiz Procesowych Projektu CCUS.pl
Stanisław Tokarski – Pełnomocnik Dyrektora Centrum Energetyki AGH
Stanisław Nagy – Kierownik Zespołu Analiz Transportu i Składowania CO2 Projektu CCUS.pl
Krzysztof Kwaśniewski – Kierownik Zespołu Analiz Ekonomicznych Projektu CCUS.pl
Tomasz Chmielniak – Kierownik Zespołu Wychwytu CO2 w Sektorze Energetycznym Projektu CCUS.pl
Marek Ściążko – Pełnomocnik Dyrektora Centrum Energetyki AGH oraz Kierownik Zespołu Analiz Wychwytu CO2 w Przemyśle Projektu CCUS.pl

Air Liquide Global E&C Solutions Poland SA

Jan Dux – Sales Director Central and Eastern Europe
Andre Bauer – Technical Director Lurgi/ E&C Europe/ Management Board Member
Jarosław Kawula – Large Industries Director/ Board Member
Tomasz Baranik – Sales Manager – Licensing & Technology

Grupa PKN ORLEN S.A.

Józef Węgrecki – Członek Zarządu ds. Operacyjnych w PKN Orlen S.A.
Grzegorz Jóźwiak – Dyrektor Wdrażania Paliw Alternatywnych w PKN Orlen S.A.