06.10.2021

COVID-19: Informacje i zalecenia w sprawie ochrony sanitarnej członków Wspólnoty Uczelni oraz gości AGH


Aktualne wiadomości i informacje na temat działalności Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w czasie pandemii koronawirusa są publikowane na stronie:

https://www.agh.edu.pl/covid-19-informacje

Centrum Energetyki, a COVID-19

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr 56/2021 z dnia 1.10.2021, wszyscy członkowie Wspólnoty Uczelni (pracownicy, współpracownicy, studenci, doktoranci) oraz goście i interesanci w trakcie przebywania w budynkach Uczelni, w tym w Centrum Energetyki AGH, są zobowiązani do stosowania środków osobistej ochrony sanitarnej i wymogów dystansu:

 • maseczki zasłaniającej usta i nos,
 • środków chemicznych do dezynfekcji osobistej oraz przedmiotów,
 • w budynkach AGH obowiązuje zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.

Spotkania i zajęcia dydaktyczne w Centrum Energetyki AGH

W czasie spotkań, narad oraz zajęć dydaktycznych możliwe są następujące ustępstwa:

 • zwolnienie prowadzącego zajęcia oraz osób się wypowiadających z używania maseczek,
 • dla pozostałych osób używanie maseczki jest zalecane w szczególności, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu min. 1,5 m.


O ustępstwach decyduje prowadzący spotkanie, naradę lub zajęcia dydaktyczne.

Praca biurze i pomieszczeniach Centrum Energetyki AGH

Na mocy ww. Zarządzenia, w Centrum Energetyki AGH, dopuszczone są wyjątki od stosowania maseczek ochronnych:

 • przez osoby pracujące pojedynczo w pomieszczeniu,
 • w pomieszczeniach pracowniczych, których wszyscy użytkownicy zostali zaszczepieni,
 • na terenie AGH, poza budynkami, jeżeli jest zapewniony dystans społeczny (1,5 m) pomiędzy osobami.


W czasie przemieszczania się w budynkach Centrum Energetyki prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego.

Osoby niestosujące się do ww. zaleceń zostaną poproszone o użycie maseczki, a w razie odmowy zostaną poproszone o opuszczenie budynku Centrum Energetyki AGH.

Procedury w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną

W razie wystąpienia zdarzenia: zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną prosimy o zastosowanie się do instrukcji Kanclerza AGH:

- Instrukcja nr 1/04 - Zasady postępowania w przypadku stosowania zabezpieczeń epidemicznych lub wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie Uczelni (PDF)

- Instrukcja Nr 2/06 - Zasady postępowania członków Wspólnoty Uczelni w przypadku zakażenia wirusem Sars-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną (PDF)

- Instrukcja Nr 3/04 - DLA PRACOWNIKÓW - określająca zasady postępowania w przypadku kontaktu z koronawirusem (PDF).

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 12 627 55 22 lub e-mail: ce@agh.edu.pl.

Podstawa prawna

 • Zarządzenie Nr 56/2021 JM Rektora w sprawie działalności Uczelni od 1 października 2021 roku.
 • Komunikat NR 75/2021 Kanclerza z dnia 1 października 2021 roku
 • Komunikat NR 76/2021 Kanclerza z dnia 1 października 2021 roku
 • Komunikat NR 77/2021 Kanclerza z dnia 1 października 2021 roku