14.09.2021

Prof. Wojciech Nowak powołany do ministerialnego zespołu eksperckiego


fot. Centrum Energetyki AGH

Dyrektor Centrum Energetyki AGH, prof. Wojciech Nowak, został członkiem Zespołu do spraw rozwoju technologii wychwytu, składowania i wykorzystania CO2 powołanego w dniu 25 sierpnia 2021 roku na mocy Zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

„Zadaniem Zespołu jest przeprowadzenie szerokiej analizy technologii CCS/U obejmującej wychwyt, magazynowanie, składowanie, transport oraz zagospodarowanie CO2 w celach gospodarczych z uwzględnieniem wcześniej podejmowanych działań w tym zakresie. Na uwadze działań Zespołu są jednostki zasilane paliwami kopalnymi, dla których budowa instalacji wychwytu CO2 byłaby kluczowa.

Zespół opracuje strategię rozwoju tej gałęzi przemysłu w kontekście środowiskowym oraz społecznym, a także rekomendacje w sprawie budowy instalacji CCS/U na podstawie studiów wykonalności, w tym modeli finansowania inwestycji oraz bilansowania systemu energetycznego. Celem Zespołu jest również opracowanie strategii komunikacyjnych oraz rozwiązań organizujących i inicjujących współpracę gospodarki z nauką w zakresie B+R przy zaangażowaniu przedstawicieli instytucji rządowych. Warto zwrócić uwagę, że prace Zespołu nie pomijają integracji technologii CCS/U z różnymi sektorami gospodarki, w tym z gospodarką wodorową” – mówi profesor Nowak.

Dyrektor Centrum Energetyki AGH, jest również kierownikiem projektu pn. „Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS” w ramach programu Gospostrateg III finansowanego przez z NCBIR (umowa nr GOSPOSTRATEG-III/0034/2020-00).