23.02.2022

Zasady funkcjonowania Uczelni od 28 lutego 2022 r.


Nowe Zarządzenie JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Jerzego Lisa wprowadza aktualne zasady działalności Uczelni, które dotyczą wszystkich członków wspólnoty (pracowników, współpracowników, studentów, doktorantów) oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Uczelni, w tym w Centrum Energetyki AGH.

Ważne

Zarządzenie uaktualnia przepisy funkcjonowania AGH w kontekście zwalczania epidemii i ochrony zdrowia ludzi. Każdą osobę należącą do wspólnoty AGH i przebywającą na terenie Uczelni obowiązuje:

  • Zasada ograniczania kontaktów bezpośrednich do minimum, na rzecz wykorzystania środków komunikacji telefonicznej oraz elektronicznej podczas załatwiania spraw (§ 4 Zarządzenia).
  • Zakaz przebywania na terenie Uczelni z objawami choroby, bez względu na jej przyczynę (§ 5 Zarządzenia).
  • Obowiązek stosowania zasady MDD: noszenie maseczki w obiektach Uczelni, w tym w częściach wspólnych w Centrum Energetyki; stosowanie środków dezynfekcji; zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m (§ 5 Zarządzenia).

Wyjątki i modyfikacja zasad używania maseczek w czasie spotkań służbowych formułuje § 5 pkt 2 oraz 3. Pełna treść Zarządzenia znajduje się w poniższym linku:

Zarządzenie Nr 14/2022 JM Rektora AGH w sprawie działalności Uczelni od 28 lutego do 30 czerwca 2022 roku

Nowe zasady zaczną obowiązywać od 28 lutego do 30 czerwca 2022 r. Prosimy o dostosowanie się i życzymy wszystkim dużo zdrowia.

Zespół Centrum Energetyki AGH