Laboratorium Materiałów dla Energetyki ME

Pawilon C-6, lokal 305

 

Przeznaczenie i cel: 

Laboratorium przeznaczone jest do kształcenia studentów z kierunków Inżynieria Materiałowa, Metalurgia i Edukacja Techniczno-Informatyczna w zakresie materiałów dla energetyki, obejmujących badania strukturalne, mechaniczne, nieniszczące oraz laserowe technologie nanoszenia powłok. 

Laboratorium dydaktyczne ma na celu zapoznanie studentów z czynnikami decydującymi o doborze materiałów dla przemysłu energetycznego, zagadnieniami właściwości mechanicznych w podwyższonej i wysokiej temperaturze oraz kształtowaniem mikrostruktury nowoczesnych materiałów dla energetyki, takich jak stale żaroodporne, stopy tytanu, stopy aluminium, nadstopy przerabiane plastycznie i odlewnicze, stopy na osnowie faz międzymetalicznych, materiały gradientowe, kompozyty na osnowie metalicznej (MMC) i ceramicznej (CMC), stopy umocnione dyspersyjnymi nanocząstkami tlenków (ODS), nanomateriały, materiały funkcjonalne, materiały węglowe i supertwarde. Nowoczesne technologie energetyczne wymagają również kształcenia studentów z zakresu wytwarzania i właściwości pokryć ochronnych zwiększających trwałość eksploatacyjną elementów. 

Zajęcia dydaktyczne obejmować będą także podstawowe informacje związane z metodami badań struktury, własności mechanicznych i nieniszczących materiałów konstrukcyjnych dla energetyki oraz połączeń spajanych.

Użytkownicy laboratorium:

dr inż. Grzegorz Michta  

tel. 12 617 25-66
tel. 12 617 26-20
e-mail: gmichta@agh.edu.pl 

Miejsce pracy:

WIMiIP, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, A-2, niski parter,18

 

prof. dr hab. inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz 

tel. 12 617 29-29

e-mail: czyrska@agh.edu.pl 

 Miejsce pracy:

WIMiIP, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, A-2, niski parter, 4