Laboratorium Miernictwa Energetycznego, Cieplnego i Przepływowego (MECIP)

Pawilon C-6, lokal 205

Przedmiot badawczy MECiP

 

 

Przedmiotem badawczych laboratorium będzie badanie zjawisk mających zastosowanie do pomiarów szerokiego zakresu wielkości fizycznych ze szczególnym naciskiem na procesy cieplne i przepływowe mające zastosowanie w energetyce. Badane będą wybrane procesy leżące u podstaw pomiaru temperatur i umożliwiające pomiar tej podstawowej wielkości za pomocą różnych sposobów (termoelektryczne, termoemisyjne, rezystancyjne i inne). Umożliwi to usprawnienia istniejących czujników temperatury czy stosowanie ich w szerszym zakresie do analizy temperaturowej procesów . Inne wielkości podstawowe takie jak ciśnienie, przepływ itp. będą analizowane w podobny sposób. Pomiary te istotne są z metodologicznego punktu widzenia i pozwolą na odpowiedź m.in. o możliwości stosowania wybranych przyrządów pomiarowych w konkretnych warunkach pomiarowych. Stanowiska badawcze wyposażone będą w dedykowane układy elektroniczno-rejestrujące stowarzyszone z czujnikami wzorcowymi, co pozwoli na wyznaczanie ewentualnych odstępstw dla szerokiego zakresu mierzonych parametrów. Bardziej złożone pomiary typu przewodzenia ciepła czy wymiany radiacyjnej będą badane z rozbiciem na elementarne procesy (np. absorpcja, emisja, …) przy użyciu dedykowanych stanowisk. Badane będą efektywności i intensywności wymiany ciepła różnymi mechanizmami dla różnej konfiguracji układów pomiarowych i wyznaczana dokładność ich pomiarów za pomocą opracowywanych metod i czujników. Opracowane techniki pomiarowe będą rozszerzane na inne wielkości fizyczne, chemiczne i techniczne. Analizowane będą możliwości współpracy badanych czujników do monitoringu wybranych procesów oraz możliwości współpracy z systemami rejestrująco-sterującymi w układach automatyki pomiarowej i przemysłowej.


Użytkownik: prof. dr hab. inż. Mariusz Filipowicz

tel. 12 617 51-92
e-mail: filipow@agh.edu.pl 


Miejsce pracy:
WEiP, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, D- 9, ul: Kawiory 40, I, 105