Laboratorium Paliw Naftowych i Biopaliw Drugiej Generacji (PniB2)

Pawilon C-5, lokal 201

 

W Laboratorium Paliw Naftowych i Biopaliw Drugiej Generacji prowadzone będą zajęcia dydaktyczne oraz realizowane projekty badawcze z zakresu produkcji oraz konwersji biopaliw najnowszych generacji. Główna tematyka skupiać się będzie wokół problemu optymalizacji efektywnej produkcji biopaliw jako biokomponentów do paliw węglowodorowych oraz jako samoistnych paliw wraz z kompleksową analizą ich składu, właściwości fizykochemicznych i użytkowych. Będzie to obejmowało m.in. takie obszary badawcze jak:

 • termochemiczną konwersję (piroliza, zgazowanie, procesy hydrotermiczne) różnego rodzaju biomasy oraz frakcji odpadowych (np. komunalnych, poprzemysłowych);
 • hydrotreating lipidów do „zielonego” diesla;
 • ekstrakcję lipidów z biomasy za pomocą CO2 w warunkach nadkrytycznych;
 • badanie efektywności wykorzystania mikroalg do oczyszczania ścieków, wód poprocesowych i gazów spalinowych;
 • syntezę nowych mikro-mezoporowatych katalizatorów do procesów Fischera-Tropscha.

 

W dobie postępującego wyczerpywania złóż paliw kopalnych oraz zaostrzania norm ekologicznych, badania w tych obszarach są uznawane na świecie za priorytetowe i mają charakter całkowicie innowacyjny. Ponadto prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym zakresie pozwoli fachowo przygotować studentów do pracy w kluczowym przemyśle paliwowo-energetycznym.

Planuje się oparcie funkcjonowania laboratorium na transferze wiedzy poprzez współpracę zagraniczną z wiodącymi ośrodkami badawczymi i wdrożeniowymi popartą wymianą osobową m.in. w ramach programów ramowych ITN-MCS czy programów NCN. Ponadto wnioskowanie o granty indywidualne (NCN) oraz w ramach konsorcjów jednostek naukowo- przemysłowych (NCBiR). 

Użytkownicy laboratorium

mgr inż. Mariusz Wądrzyk

tel. 12 617 38 90;
tel. 505-897-785 
e-mail: wadrzyk@agh.edu.pl 
Miejsce pracy:
WEiP, Katedra Technologii Paliw, B-3, IIIp, pok. 313

 

 

 • Mgr inż., specjalność: technologia paliw: (2009) Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw,
 • Studia doktoranckie, (2013), Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,
 • Asystent naukowo-dydaktyczny (od XII.2009) Katedra Technologii Paliw, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • Autor i współautor publikacji z zakresu paliw silnikowych konwencjonalnych i biopaliw (14),
 • Udział w realizacji grantów finansowanych przez NCN (1) oraz prac zleconych  realizowanych na potrzeby przemysłu (2),
 • W 2012 staż naukowy w grupie badawczej Sustainable Process Technology, University of Twente, Holandia,
 • Laureat m.in. nagrody Prezydenta Miasta Krakowa dla najlepszych doktorantów (2012) oraz konkursu „Nauka w służbie środowiska i gospodarki" (2010),
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Technologia chemiczna oraz Energetyka zarówno w języku polskim jak i angielskim dotyczących technologii 

 

dr inż. Rafał Janus
tel. (12) 617 38 90
e-mail: rjanus@agh.edu.pl 

 • Mgr chemii (2008), Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
 • Inż. technologii chemicznej (2011), Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
 • Dr nauk chemicznych w zakresie chemii, specjalność: synteza uporządkowanych materiałów funkcjonalnych do zastosowań katalitycznych i adsorpcyjnych
 • Adiunkt w Katedrze Technologii Paliw Wydziału Energetyki i Paliw AGH (od 2013)
 • Autor i współautor wystąpień na konferencjach naukowych oraz publikacji (8) z zakresu syntezy mezoporowatych materiałów kompozytowych oraz replik węglowych dedykowanych do zastosowań katalitycznych i adsorpcyjnych
 • Wykonawca w projektach badawczych finansowanych przez MNiSW oraz FNP
 • Zagraniczne staże naukowe: University of Antwerp, Belgia (2010), Universuty of Alicante, Hiszpania (2011-2012)
 • Laureat Małopolskiego Stypendium Doktoranckiego (2009) w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
 • Dydaktyka: zajęcia w ramach kursów dotyczących paliw ciekłych konwencjonalnych i alternatywnych (wytwarzanie, charakterystyka fizykochemiczna) oraz chemii.

 

prof. dr hab. inż. Janusz Jakóbiec
tel. (12) 617-38-90
e-mail: jjakobie@agh.edu.pl  

 • dr inż. nauk technicznych (1996, Politechnik Krakowska), dr hab. inż. (2007, UP Lublin), prof. dr hab. inż. (2014, UP Lublin).
 • Specjalność: paliwa silnikowe konwencjonalne i biopaliwa, oleje smarowe, silniki spalinowe
 • Kierownik grupy badawczej Katedry Technologii Paliw, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza- Kraków, od 2008 do chwili obecnej
 • Kierownik Zakładu Badań Trakcyjnych Instytutu Technologii  Nafty- Kraków 1991-2008
 • Autor i współautor: monografii (2), rozdziałów w monografiach (10), publikacji w czasopismach naukowych (130) oraz publikacji w materiałach konferencyjnych (72),
 • Udział w projektach finansowanych przez NCN, KBN, MNiSW, UE (8) oraz projektów dla przemysłu (65).
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Technologia chemiczna i Energetyka z zakresu procesów spalania w silniku tłokowym, paliw konwencjonalnych i alternatywnych oraz eksploatacji maszyn i urządzeń.