Laboratorium Procesów Termochemicznych i Elektrochemicznej Konwersji Paliw

Pawilon C-5, lokal 101 i 102

Zakres tematyki badawczej:

Ogniwa paliwowe są dzisiaj intensywnie rozwijaną technologią generatorów prądu ze względu na ich zalety jakimi są: wysoka sprawność konwersji, bezgłośna praca, możliwość kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej w systemach energetyki rozproszonej, zaniedbywalne małe skażenie środowiska, możliwość rozbudowy modułowej, itp.  Z pięciu podstawowych rodzajów ogniw paliwowych wodorowo-tlenowych, obecnie najbardziej intensywne prace prowadzone są nad ogniwami polimerowymi (PEMFC) i tlenkowo-ceramicznymi (SOFC).

W obecnie istniejących laboratoriach prowadzi się prace nad obydwoma typami ogniw paliwowych (PEMFC oraz SOFC) w związku z realizacją prac w ramach:  projektów:  rozwojowego Nr O R00 0085 11 p.n. „Napędy małej mocy do zasilania bezzałogowych środków latających z wykorzystaniem ogniw paliwowych”, strategicznego NCBiR „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” Zadanie nr 4 pt. „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolnych i innych” oraz Konsorcjum Węglowe Ogniwa Paliwowe.  Dwa z tych projektów, pierwszy i ostatni, maja duże szanse realizację w następnym 3-4 letnim okresie, a więc już w laboratoriach Centrum Energetyki. 

W szczególności program realizowany w ramach Konsorcjum Węglowe Ogniwa Paliwowe wymaga szerszego omówienia.  W skład tego Konsorcjum wchodzą jednostki badawcze i przedsiębiorstwa z sektora paliwowo-energetycznego (Instytut Energetyki w Warszawie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie oraz Polska Grupa Energetyczna (PGE), GRUPA TAURON Południowy Koncern Energetyczny S.A, Katowicki Holding Węglowy S.A, Kompania Węglowa S.A).  Węglowe ogniwo paliwowe jest nowego rodzaju ogniwem paliwowym, obecnie intensywnie rozwijanym w ośrodkach zagranicznych, ponieważ cechuje je wiele zalet, takich jak bardzo wysoko sprawność energetyczna, możliwość użycia paliw stałych (węgla) do ich zasilania, bezpieczeństwo pracy, łatwość separacji CO2.  Jeżeli uwzględni się dodatkowo bogactwo zasobów węgla, łatwo zrozumieć to zainteresowanie.  W Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzone są prace badawcze i rozwojowe nad ogniwem paliwowym węglowym z elektrolitem tlenkowo-ceramicznym.  Obecnie uzyskane wyniki (gęstości prądów i mocy uzyskane w jednostkach laboratoryjnych) dają nadzieję na przyszła komercjalizacje takich ogniw i możliwość ich zastosowania w przyszłych układach energetyki rozproszonej.

 

 

Użytkownicy laboratorium

dr hab. inż. Magdalena Dudek

tel: 12-617-41-72

e-mail: potoczek@agh.edu.pl