Laboratorium Układów Kogeneracji

Pawilon C-5, lokal 005

 

Przedmiot badawczy: 

 

Zasadniczym przedmiotem badań laboratorium LUK będzie określenie optymalnych konfiguracji małych lokalnych układów kogeneracji, które mogą być wykorzystywane dla potrzeb indywidualnego zaopatrzenia budynków w energię elektryczną, ciepło, a także inne niezbędne media (chłód, cwu, powietrze dla celów wentylacji). Koncepcja tego typu laboratorium badawczo-dydaktycznego stanowi istotny element spełnienia przyszłościowych kryteriów bezpieczeństwa energetycznego i wymogów środowiskowych związanych z ograniczaniem emisji CO2 i innych szkodliwych substancji. Jak dotychczas nie ma w kraju laboratorium zajmującego się kompleksowo problematyką małej kogeneracji opartej na różnego typu źródłach energii i technologiach jej przetwarzania.  Zakres prowadzonych badań dotyczy nie tylko diagnozowania stanów i parametrów pracy poszczególnych urządzeń cieplnych, ale też określenia optymalnych warunków odbioru generowanej mocy elektrycznej i cieplnej przez sieć wewnętrzną (w budynku) i zewnętrzną (SmartGrid, sieć energetyczna). Jak dotychczas brak jest wiarygodnych danych dotyczących oceny stanów dynamicznych, jakości energii, bezwładności i niezawodności małych układów CHP i ich współpracy z siecią.

Planuje się prowadzić badania efektywności układu kogeneracji dla różnych profili zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło. Energia elektryczna produkowana przez generator może być doprowadzana do odbiorców,  gromadzona  w  akumulatorach  lub  przekazywana  do sieci. Podobnie, ciepło  odbierane  od  spalin lub w wyniku chłodzenia silnika  może być gromadzone w buforze lub dostarczane do odbiorników (wymienników ciepła).  Poszukiwana  będzie  optymalna,  ze  względu  na  efektywność,  strategia  obciążania  poszczególnych elementów układu CHP przy różnej konfiguracji. W okresach mniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną  analizowana będzie charakterystyka  sprawności całkowitej układu CHP w warunkach jego dociążania przez ładowarkę akumulatorów. Planuje  się  także  zbadanie  możliwości  zastosowania  ciekłych  biopaliw  do  zasilania turbozespołu oraz wpływu turbozespołu na środowisko, pod kątem emisji zanieczyszczeń i emisji hałasu.

Uzyskane wyniki pomiarów pozwolą także na weryfikacje modeli matematycznych zarówno mikroturbin i silników spalinowych jak i całych układów mikrokogeneracji pracujących indywidualnie lub współpracujących z siecią.

Użytkownicy laboratorium

prof. dr hab. inż. Jan Górski

tel. 12-617-41-75;
tel. 668-466-568
e-mail: jagorski@agh.edu.pl 

Miejsce pracy:

WEiP, Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych, D-4, I p. Pok.111