Laboratorium Materiałów dla Energetyki

Pawilon C-5, lokale 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 407, 408, 409, 418, 410, 414, 415, 416, 417, 412

 

W skład laboratorium wchodzą:

Laboratorium technologii laserowego nanoszenia powłok (TLP)

 • Pracownia laserowego nanoszenia powłok (TLP 1) - lokal 314, 
 • Pracownia ablacji laserowej (TLP 2) - lokal 315, 

Laboratorium właściwości powłok (BWP):

 • Pracownia badań mechanicznych i erozyjnych powłok 2 (BWP 2) - lokal 316, 
 • Pracownia badań tribologicznych 1 (BWP 1) - lokal 317, 

Laboratorium badań strukturalnych (BS):

 • Dyfraktometr rentgenowski (BS 3) - lokal 407, 
 • Skaningowy mikroskop elektronowy (BS 2) - lokal 408, 
 • Mikroskop sił atomowych (BS 4) - lokal 409 
 • Pracownia przygotowania próbek (BS 1) - lokal 418, 

Laboratorium badań mechanicznych (BM):

 • Pokój techniczny - lokal 410, 
 • Pracownia badań wytrzymałościowych 1 (BM 1) - lokal 414, 
 • Pracownia badań wytrzymałościowych, twardości i mikrotwardości 2 (BM 2) - lokal 415, 
 • Pracownia symulacji procesów metalurgicznych – system Gleeble (BM 4) - lokal 416, 
 • Pracownia pełzania (BM 3) - lokal 417, 

Laboratorium badań nieniszczących (BN) lokal 412

 

Laboratorium Elektroniki Przemysłowej i Kompatybilności Elektromagnetycznej  w skład którego wchodzą:

 

   Laboratoria Materiałów dla Energetyki zostaną wykorzystane do badań materiałów przeznaczonych do zastosowania w innowacyjnych systemach energetycznych. Przewidywane zastosowanie nowych materiałów w energetyce doprowadzi do polepszenia istniejących oraz wprowadzenia nowych technologii w sektorze energetycznym. Nowe materiały o polepszonych właściwościach zapewnią polepszenie odporności na działanie agresywnego środowiska oraz przyczynią się do zmniejszenia kosztów wytwarzania energii oraz obniżenie emisji CO2.

 


W Laboratoriach  Materiałów dla Energetyki prowadzone będą badania materiałów zarówno dla konwencjonalnych elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne, jak i odnawialnych źródła energii, instalacji zgazowania węgla, elektrowni jądrowych i inteligentnych sieci przesyłowych (smart grids).


Wśród przewidywanych do realizacji tematów badawczych jednym z podstawowych zagadnień będzie zwiększanie efektywności wytwarzania energii elektrycznej. Jedną z praktycznych dróg do rozwiązania problemów związanych z niedoborem energii elektrycznej jest poprawa wydajności, którą można osiągnąć przez podwyższenie temperatury systemów wytwarzania energii oraz ciśnienia pracy do warunków nadkrytycznych. Pozwala to nie tylko na zwiększenie sprawności bloków energetycznych ale również wymiernie przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. Wymaga to jednak opracowania nowych materiałów, które będą mogły pracować w takich agresywnych warunkach. Przykładami takich materiałów są nowe stale martezytyczne i bainityczne np.  X12CrCoWMoVNb12-2-2 (VM12) i 7CrMoVTiB10-10 (T/P24) stosowane np. na ściany szczelne kotłów. Prowadzone będą również we współpracy np. z firma Rafako prace nad wdrożeniem stali austenitycznych i nadstopów niklu do zastosowań w kotłach o parametrach nadkrytycznych w celu zwiększenia ich sprawności cieplnej. Badania materiałów w stanie wyjściowym oraz po eksploatacji wymagają stosowania zaawansowanych badań, do których potrzebna jest specjalistyczna aparatura. Aparatura ta powinna pozwolić na wykonanie badań właściwości materiałów jak i symulacji, dzięki którym będzie można przewidywać zachowanie się materiałów w rzeczywistych warunkach pracy w długich czasach eksploatacji.


W Laboratoriach Materiałów dla Energetyki prowadzone będą także badania nad wytwarzaniem, modyfikowaniem i opracowaniem nowych warstw wierzchnich materiałów stosowanych w energetyce. Badania z wykorzystaniem zakupionej aparatury będą prowadzone w ramach współpracy z przedsiębiorstwami z sektora energetyki (np.: SEFAKO - Sędziszowska Fabryka Kotłów), z którymi prowadzone są wspólne projekty dotyczące wytwarzania powłok napawanych oraz laserowego kulowania materiałów do energetyki. W ramach tych wspólnych projektów na Wydz. IMiIP AGH (a w przyszłości w laboratoriach KIC) są wytwarzane oraz badane powłoki i warstwy wierzchnie. Ponadto planuje się także badania innowacyjnych spoin laserowych rur kotłowych oraz powłok napawanych laserowo. Planuje się także wytwarzania powłok stosowanych na części maszyn elektrowni wiatrowych, które ulepszane poprzez obróbkę laserową mają za zadanie m.in. przyczynić się do zwiększenia sprawność turbin wiatrowych. Ponadto tematyką prac będzie charakteryzacja właściwości powłok wywarzanych metodami rozpylania magnetronowego, epitaksji, natryskiwania plazmowego ze szczególnym uwzględnieniem termicznych barier cieplnych (TBC).


Wszechstronne badania materiałów wraz z możliwością wytwarzania różnych powłok stosowanych w energetyce konwencjonalnej jak i energetyce jądrowej będą możliwe do przeprowadzenia w laboratoriach Materiałów dla Energetyki. W laboratoriach tych będzie można także przeprowadzać symulacje rzeczywistych procesów zachodzących w warunkach pracy.

 

Użytkownicy laboratorium

dr inż. Grzegorz Michta
tel. 12 617 25-66
tel. 12 617 26-20
e-mail: gmichta@agh.edu.pl  

Miejsce pracy:
WIMiIP, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, A-2, niski parter,18