Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych do Zastosowań w Energetyce

Pawilon C-5:

 • Pracownia Syntez Materiałów Funkcjonalnych 2 (SMF) - lokal 206.2
 • Pracownia MBE/APT – lokale  207,208

Tematem prac prowadzonych w Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych do Zastosowań w Energetyce będą takie materiały jak tworzywa metaliczne i ceramiczne, przewodniki superjonowe, półprzewodniki, dielektryki oraz magnetyki. Relacje pomiędzy strukturą, metodą otrzymywania i właściwościami użytkowymi, kształtują umiejętność projektowania materiałów spełniających określone funkcje dla zastosowań w energetyce, elektronice czy medycynie oraz w innych priorytetowych obszarach gospodarki. Program laboratorium  obejmuje projektowanie, niekonwencjonalne metody wytwarzania materiałów oraz modyfikacji powierzchni w celu uzyskania właściwości niezbędnych do zastosowań w nowoczesnej technice.


Tematyka projektów badawczych możliwych do realizacji w laboratorium obejmować będzie zagadnienia energetyki w następujących obszarach technologicznych
:

 • Nowe materiały do konstrukcji wysoko- i średnio- temperaturowych ogniw paliwowych
 • Konwersja energii słonecznej na energię chemiczną lub elektryczną w oparciu o źródła odnawialne
 • Materiały do budowy i rozwoju infrastruktury wodorowej (czujniki gazów paliwowych-rezystancyjne i elektrochemiczne, membrany do oczyszczania gazów, materiały do magazynowania wodoru)
 • Fotokatalityczne półprzewodniki do rozkładu zanieczyszczeń gazowych oraz ciekłych 

 

Prace wykonywane w laboratorium otworzą nowe możliwości badania m.in. nanostuktury materiałów, która determinuje właściwości materiałów w skali macro (zastosowania praktyczne materiałów) zwłaszcza pracujących często w ekstremalnych warunkach zarówno w energetyce konwencjonalnej, jądrowej oraz odnawialnej.

Badania wykonywane będą w ramach projektów badawczych o charakterze  interdyscyplinarnym.  Projekty dotyczyć będą chemii, inżynierii materiałowej oraz fizyki zaawansowanych materiałów funkcjonalnych dla odnawialnych źródeł energii, fotokatalizy i sensorów gazu oraz ekonomii szeroko pojętej ekonomii wodoru. Obejmować one będą szerokie spektrum badań materiałowych.

 

W laboratorium, które ma charakter badawczo-komercyjny realizowane będą następujące grupy projektów:

 • Badania  naukowe oraz  prace rozwojowe ukierunkowane na zastosowanie w działalności gospodarczej („faza badawcza”) w ramach Przedsięwzięcia „IniTech” (NCBiR)
 • OPUS - projekt badawczy, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu (NCN)
 • SONATA - projekt badawczy, mający na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora (NCN)
 • MAESTRO - projekt badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe (NCN).

W skład laboratorium wchodzą:

 • pracownia badań właściwości termicznych materiałów (BWTM)
 • pracownia elektrochemii i powierzchni (EiP)
 • pracownia syntez materiałów funkcjonalnych-1 (SMF-1)
 • pracownia syntez materiałów funkcjonalnych-2 (SMF-2)

Użytkownicy laboratorium

prof. dr hab. inż. Marta Radecka

tel. 12 617 25 26
e-mail: radecka@agh.edu.pl

Miejsce pracy:
WIMiC, Katedra Chemii Nieorganicznej, B-6, IIIp. Pok. 306