Laboratorium Ochrony Środowiska i Radiochemii 1

Pawilon C-5, lokal 419 i 421

W skład laboratorium wchodzą:

  • Laboratorium Radiochemiczne (LR)
  • Laboratorium Ochrony Środowiska, Analityki Zanieczyszczeń w Paliwach i Monitoringu Emisji do Środowiska Substancji Szkodliwych (OS)


   W Laboratorium Ochrony Środowiska, Analityki Zanieczyszczeń w Paliwach i Monitoringu Emisji do Środowiska Substancji Szkodliwych planuje się wystąpić  z  projektami badawczymi o tematyce powiązanej z:

  1. Zmianami depozycji pyłów PM w aspekcie rozwoju energetyki
  2. Analityką rtęci w węglach i produktach energochemicznego przetwórstwa tego paliwa oraz metodami ograniczenia emisji rtęci do środowiska


Ad 1.

W Polsce głównym źródłem antropogenicznym drobnego pyłu PM (dp < 2,5 μm) są procesy spalania w energetyce, mieszkalnictwie i silnikach podczas transportu drogowego, dlatego też udziały poszczególnych frakcji pyłu z różnych źródeł będą głównym przedmiotem badań. Na podstawie analizy związków organicznych i nieorganicznych (metali, radionuklidów), których pył jest nośnikiem, opracowany zostanie zestaw indykatorów chemicznych, które posłużą dookreślenia udziału poszczególnych źródeł pyłu w jego całkowitej emisji na terenach miejskich. Dzięki chemicznej analizie próbek PM z powietrza otaczającego możliwe jest określenie właściwego źródła zanieczyszczenia, za pomocą obliczeń wykorzystujących różnorodne modele receptorowe. Do tego celu użyte zostaną lewoglukozany, hopany i sterany odpowiednio do rodzaju zanieczyszczenia i źródła. Lewoglukozan jest najbardziej znanym organicznym molekularnym markerem dla emisji spalania węgla i drewna, podczas gdy hopanów i steranów używa się przy emisji spalin samochodowych. Przedstawione zostaną opcje redukcji emisji zanieczyszczeń oraz obliczone zostaną korzyści ekonomiczne (uniknięte koszty) wynikające z redukcji wielkości zanieczyszczeń w środowisku miejskim i obniżenia zachorowalności.


Przygotowane zostaną scenariusze zmian depozycji pyłu w perspektywie dziesięciu lat jako efekt: SQ - brak działań, EXEC - pełne wdrożenie prawodawstwa polskiego i unijnego i MFTR - wdrożenie najlepszych dostępnych rozwiązań. Scenariusze obejmą główne źródła zanieczyszczenia powietrza w aglomeracjach miejskich oraz drogi transportu zanieczyszczeń na pyle drobnym i ekspozycji ludzi. Nowatorskim elementem projektu będzie użycie po raz pierwszy związków organicznych (wskaźników chemicznych) do określenia udziału źródeł emisji pyłu w aglomeracjach miejskich. Badania miały by być finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, we współpracy z NILU  (Norweski Instytut Badań Powietrza).


Ad.2.
 
W nowych projektach badawczych grupa pragnie rozwijać swoje długoletnie doświadczenia związane z analityką rtęci i innych metali w środowisku. Poprzez coraz ściślejsze powiązanie projektów z przemysłem elektroenergetycznym, prowadzone prace stają się bardziej utylitarne i mogą służyć powstawaniu rozwiązań patentowych lub know-how. Jednym z podejmowanych wątków będzie również badanie i wykorzystanie sorbentów do redukcji zawartości rtęci w spalinach lub syngazie. Dzięki sprzętowi zgromadzonemu w planowanym laboratorium możliwa będzie kompleksowa ocena badanych materiałów i próbek środowiskowych pod względem analizy elementarnej i w wielu miejscach specjacyjnej. Opisane wątki badawcze prowadzone będą np. w ramach projektu KIC-InnoEnergy (Knowledge and Innovation Community –innowacyjna energia), podtemat CoalGas, WP4: „Monitoring and reduction of mercury emission in gasification and combustion processes”.

Użytkownicy laboratorium

prof. dr hab. inż. Barbara Kubica
tel. 12 617 51 47
e-mail: bkubica@agh.edu.pl  

Miejsce pracy:
WEiP, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku, A-4, p. IV, pok. 422

 prof. dr hab. inż. Janusz Gołaś

tel  12 617 22 49

e-mail: jgolas@agh.edu.pl