Laboratorium Przemian Energetycznych w Energetyce Odnawialnej (PEEO)

                                                                                                                                                                                                                                           Pawilon C-5, lokal 501

Przedmiot badawczy PEEO:

   Przedmiotem badawczym laboratoriów będzie: badanie rozwiązań energetyki odnawialnej typu kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, mini turbiny wiatrowe (zintegrowane z budynkiem) i inne różnych producentów i udzielanie im certyfikacji AGH. Badana będzie sprawność, generowana moc, ilość możliwej do wytworzenia energii zarówno w warunkach laboratoryjnych oraz polowych (wieża). Z punktu widzenia przyszłych zastosowań praktycznych duży nacisk położony będzie na badanie odporności rozwiązań na warunki zewnętrzne, w tym np. pogorszenie sprawności w czasie, itp. W tym celu prowadzone będą kompleksowe testy obejmujące zarówno pomiary w kontrolowanym środowisku (symulator w pomieszczeniu 501) jak i badania polowe na wieży. Standaryzacja połączeń instalacyjnych i zadbanie o możliwość szybkiej zmiany badanego urządzenia w obrębie tych samych przyrządów pomiarowych i armatury pozwoli na dynamiczną realizację ewentualnych zleceń badawczych.


   Testowane będą także nowoczesne rozwiązania energetyki odnawialnej wpisujące się w różne programy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach, w tym dla budynku pasywnego czy prawie zero-energetycznego. W związku ze znacznym zaostrzeniem przepisów pojawiają się kompleksowe rozwiązania energetyczne dla budynków – jak np. sprzęganie kolektorów słonecznych i pomp ciepła wraz z systemami odzysku ciepła i powietrza wentylacyjnego. Dochodzą tu też mocno rozwijane ostatnio układu chłodzenia przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego (jak np. chłodziarki absorpcyjne). Jest to rozwiązanie bardzo korzystne energetycznie ze względu na nadmiar ciepła słonecznego w okresie letnim a z drugiej strony używanie energii elektrycznej do chłodzenia pomieszczeń. Badania tego coraz bardziej modnego, ale i stosunkowo „młodego” zagadnienia dają szerokie pole manewru w zakresie tworzenia wzorów użytkowych i patentów. Projektowane stanowisko ze względu na dostęp do wieży stwarza doskonałe możliwości do badań różnych rozwiązań tego typu.


Opis sposobu wykorzystania sprzętu w kontekście planowanych do wykonania badań oraz realizacji założonych projektów badawczych.

   Wykorzystanie sprzętu polegać będzie na badaniu rozwiązań różnych producentów. W przypadku badania kolektorów słonecznych czy paneli fotowoltaicznych planuje się wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi normami oraz procedurami determinowanymi przez podmioty zlecające testy. W przypadku badań na symulatorze – sprzęt danego producenta będzie badany pod kątem pozyskiwania energii w takich warunkach. Planuje się montaż danego układu i zbieranie danych pomiarowych w dedykowanym układzie elektroniki pomiarowej. Czas badań zależny będzie od programu badań uzgodnionego z danym producentem. Następnie przeprowadzane będą (po przeniesieniu badanego elementu na wieżę) badania polowe o czasie trwania z zakresie uzgodnionym z producentem. Dedykowane zestawy pomiarowe rejestrować będą wszystkie niezbędne dane z zestawów czujników pomiarowych. Rezultatem badań będą raporty sporządzane w zakresie odpowiadającym charakterystyce zlecenia danego producenta.


Podobnie będzie z pozostałymi układami.


Systemy kompleksowe – jak. np. hybrydowe układy elektroniki odnawialnej będą konfigurowane zgodnie z rozwiązaniami producenta i dalej badania przeprowadzane będą jak wyżej.
   W przypadku badań naukowych prowadzonych w ramach projektów AGH możliwe będzie badanie, m.in. zachowania się różnych komponentów kolektorów słonecznych (np. absorberów, przeźroczystych izolacji, mediów cieplnych itp.) w zależności od modyfikacji możliwych do wykonania na AGH (np. pokrycia absorberów, itp.) oraz nowych rozwiązań, które mogą być wykonane na AGH w ramach różnych projektów. 


Na każdym z prezentowanych zestawów możliwe jest prowadzenie wielu prac badawczych, np.:

 • badanie efektywności generacji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, zarówno w instalacjach pilotażowych jak i stricte komercyjnych,
 • dążenie do poprawy sprawności generacji energii, szczególnie w kontekście poligeneracji,
 • możliwości opracowywania układów dywersyfikacji pozyskiwania energii na szczeblu pojedynczego gospodarstwa domowego,
 • badanie możliwości integracji urządzeń związanych z transformacją i konwersją energii z perspektywy źródeł odnawialnych,
 • badanie genezy strat energii w układach urządzeń wykorzystywanych w laboratorium,
 • testowanie alternatywnych, nowo wdrażanych lub wcześniej nie rozpatrywanych komponentów składowych urządzeń, w tym innowacyjnych mediów roboczych, materiałów konstrukcyjnych oraz metod sterowania i regulacji,
 • sporządzanie specyfikacji technicznych i użytkowych na potrzeby urządzeń związanych ze zleceniami producentów,
 • konfrontacja wartości parametrów deklarowanych przez producentów z wartościami wynikającymi z prowadzonych badań i testów,
 • badanie struktury wpływu komponentów układu na jego globalną sprawność,
 • testowanie urządzeń technologii energetyki odnawialnej w warunkach symulowanych i naturalnych – polowych,
 • badanie zasadności wykorzystywania danych paliw pochodzenia biomasowego w konkretnych aplikacjach energetyki,
 • opracowywanie autorskich składów mieszanek paliwowych,
 • tworzenie baz danych o parametrach urządzeń oferowanych przez producentów,
 • badanie możliwości automatyzacji procesów generacji energii,
 • testy urządzeń sterujących zlecane przez producentów,
 • analizy opłacalności inwestycji związanych z poszczególnymi rozwiązaniami energetyki odnawialnej oraz ich integracją,
 • badania zachowania urządzeń energetyki odnawialnej w aplikacjach na terenie dużego miasta, w tym np. wpływu zabudowy i ukształtowania terenu, ilości i struktury emitowanych zanieczyszczeń, wibracji itp. 

 i wiele innych w zależności od potrzeb i aktualnego rozwoju sytuacji rynkowej.

Użytkownicy laboratorium

prof. dr hab. inż. Mariusz Filipowicz
tel. 12 617 51-92
e-mail: filipow@agh.edu.pl 


Miejsce pracy:
WEiP, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, D- 9, ul: Kawiory 40, I, 105