Powstające Centrum Energetyki ma na celu:

 

 • wzmocnienie potencjału badawczego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

 • wzrost konkurencyjności i wykorzystania potencjału Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego nie tylko w Polsce, ale także wśród europejskich obszarów metropolitalnych.

 • konsolidacja środowisk naukowych oraz podmiotów prowadzących działalność badawczo - rozwojową w obszarze szeroko pojętej zrównoważonej energii, w tym m.in. czystych technologii węglowych, energii odnawialnej, energii atomowej, technologii materiałowych, transportu i ochrony środowiska.

 • generacja efektu synergii w zakresie kreowanej współpracy w zakresie badań, edukacji i komercjalizacji wyników badań.

 • wzrost instytucjonalizacji ośrodka naukowo - badawczego w obrębie KOM w oparciu o Centrum Energetyki AGH w Krakowie

 • intensyfikacja edukacji, wzrost ilości  badań  oraz komercjalizacja wyników badań w obszarze innowacyjnych technologii

 • rozwój współpracy między ośrodkiem naukowo – badawczym - Centrum Energetyki AGH, a podmiotami gospodarczymi działającymi w obszarze ogólnie pojętej energetyki.

 • podniesienie jakości prowadzonych badań  i osiągnięcie wysokiego poziomu uznawanego przez międzynarodowe środowiska badawcze.

 • Wzrost znaczenia Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, w tym również AGH w Krakowie w europejskiej przestrzeni badawczej

 • wzrost konkurencyjności regionu małopolskiego dzięki funkcjonowaniu nowoczesnej jednostki naukowo – badawczej, to jest dokładnie Centrum Energetyki w strukturach AGH w Krakowie.

 • zwiększenie dopasowania popytu i podaży w gospodarce regionalnej w zakresie innowacji technologicznych i organizacyjnych w szeroko pojętym obszarze zrównoważonej energii.

 • zwiększenie możliwości dopasowania oferty naukowo - badawczej do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

 • wzrost jakości kształcenia w zakresie nauk technicznych i kierunków decydujących o konkurencyjności polskiej gospodarki.

 • poprawa sytuacji na małopolskim rynku pracy.

Beneficjenci projektu

 • Kadra naukowo – badawcza AGH w Krakowie
 • Doktoranci i studenci poszczególnych Wydziałów i katedr AGH
 • Uczelnie krajowe i zagraniczne (JBR)
 • Krakowski Obszar Metropolitalny
 • Przedsiębiorcy/Podmioty Gospodarcze sektora energetycznego w kraju i z zagranicy

Dane finansowe projektu

 

Całkowita wartość projektu: 121 259 671,80 PLN

 • koszty kwalifikowalne: 100 089 470,08 PLN

-część, której pomoc publiczna nie dotyczy 59 134 201,30 PLN  

-część objęta pomocą publiczną 40 955 268,78 PLN

 • Dofinansowanie 66 201 808,00 PLN, w tym:

-część , której pomoc publiczna nie dotyczy 45 724 173,61 PLN co stanowi 77,32 % kosztów kwalifikowalnych nie objętych pomocą publiczną 

- część objęta pomocą publiczną 20 477 634,39 PLN co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną 

 • Uśredniony % dofinansowania 66,14%