Deklaracja dostępności Centrum Energetyki AGH

Centrum Energetyki AGH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Energetyki AGH.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów portalu, pewne elementy opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • na stronie internetowej mogą znaleźć się filmy, do których nie dodano tłumaczenia na polski język migowy, audiodeskrypcji lub transkrypcji,
 • strona zawiera linki do plików w formacie PDF, które są częściowo dostępne,
 • opublikowane zdjęcia mogą miejscami nie posiadać opisu alternatywnego, ich umieszczenie na stronie ma charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • mogą wystąpić błędy dotyczące osadzenia styli

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr inż. Karolina Słomka-Polonis.

 • E-mail: kslomka@agh.edu.pl
 • Telefon: 12 617 55 37

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 22 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Energetyki AGH: ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków.

W obrębie kampusu AGH, Centrum Energetyki mieści się w budynkach C-5 i C-6.

Mapa rozmieszcznia Centrum Energetyki w kampusie AGH

Rys. 1. Umiejscowienie Centrum Energetyki AGH w kampusie AGH w sąsiedztwie alei Mickiewicza i ulicy Czarnowiejskiej.

1. Dostępność wejścia do budynków i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku C-5 znajduje się od strony parkingu przed budynkiem C-5, wejście na poziomie parkingu dostosowane jest dla osób poruszających się na wózkach.

Przy wejściu usytuowana jest portiernia, gdzie można uzyskać informację o lokalizacji poszczególnych pomieszczeń CE

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, lecz bliskość portierni zapewni pomoc osoby pełniącej na niej dyżur

Wejście do budynku C-6 znajduje się obok parkingu przed budynkiem C-5, wejście na poziomie parkingu dostosowane jest dla osób poruszających się na wózkach.

Przy wejściach zainstalowany jest domofon w celu kontaktu z portiernią w przypadku zamkniętych drzwi.

Mapa rozmieszczenia czesci C5 i C6 w budynku Centrum Energetyki AGH

Rys. 2. Rozmieszczenie wejść do budynków C-5 i C-6 do Centrum Energetyki AGH.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynkach zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów.

W budynku C-5 na poziomie „0” po lewej stronie od portierni znajduje się szatnia, po prawej bar. Nie występują tu różnice poziomów.

W budynku C-6 na poziomie „0” po prawej stronie od wejścia znajduje się ogólnodostępna szatnia. Nie występują tu różnice poziomów.   

Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościamiNatomiast w Centrum Energetyki znajdują się trzy windy, które wyposażone są w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a. W windach znajdują się barierki oraz lustra.

W Budynku C-5 znajdują się dwie windy. Winda osobowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, o wymiarach 100 x 210 x 200 cm poruszająca się pomiędzy kondygnacjami od -1 (parking podziemny) do 8. piętra, pozwalająca na poruszanie się po budynku C-5 oraz na dotarcie do lobby Wieża (budynek C-5.1, 8. piętro). Oprócz tego dostępna jest winda osobowo-towarowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, o wymiarach 140 x 240 x 210 cm poruszająca się pomiędzy kondygnacjami od -1 (parking podziemny) do 4. piętra, pozwalająca na dotarcie do budynku C-5 oraz C-6.

W budynku C-6 znajduje się winda osobowa o wymiarach 140 x 210 x 200 cm poruszająca się pomiędzy kondygnacjami od -1 (garaż podziemny) do 6. piętra, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na każdym piętrze budynków znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Toalety te wyposażone są w system alarmowy.

3. Opis dostosowań: pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych itp.

Laboratoria, pracownie, sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Przy każdym pomieszczeniu znajduje się tablica informacyjna wraz z informacją w alfabecie Braille’a.

W budynku C-6 na poziomie 1 znajduje się przejście do sąsiadującego budynku C-4. Znajdują się tu schody oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózkach.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W parkingu podziemnym znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Jedno miejsce przydzielone dla budynku C-5 (wjazd do tej części parkingu znajduje się przy Bibliotece Głównej AGH) oraz drugie dla budynku C-6 (wjazd przy bramie wjazdowej na teren Uczelni od ul Czarnowiejskiej, w sąsiedztwie budynku B-1). Wjazdy na parking ograniczają szlabany, przy których znajdują się domofony. Z parkingu można wydostać się windami osobowymi.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych
Strona: bon.agh.edu.pl 
E-mail: bon@agh.edu.pl
Tel.: +48 12 617 46 30