Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak

Profesor Wojciech Nowak

1. Dane osobowe. Urodzony 22 kwietnia 1954 roku w Częstochowie. Studia ukończył w 1979 roku z wyróżnieniem na Wydziale Energetyki Cieplnej Technicznego Uniwersytetu Mariupolskiego na Ukrainie. Stopień doktora nauk technicznych w 1983 r. w Politechnice Częstochowskiej, a doktora habilitowanego w 1991 roku na tej samej uczelni. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1997 r., a profesora zw. w 1998.

 

2. Działalność naukowo-zawodową rozpoczął w Politechnice Częstochowskiej w 1979 r. w Katedrze Kotłów i Termodynamiki.  Od 2000 r. był Kierownikiem Katedry Ochrony Atmosfery  na Wydziale  Inżynierii i Ochrony  Środowiska Politechniki Częstochowskiej przemianowanej w roku 2011 w Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, którego jest obecnie Dyrektorem. W latach 1987-89 asystent naukowy w Tokyo University, a 1991-1994 profesor w Nagoya University, Japonia. W PCz był Dziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1996-1997) i Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska (2005-2012), do 2014 Prodziekan ds. Nauki na tym Wydziale, a obecnie pełni funkcję P.O. Dyrektora Centrum Energetyki AGH. Od 01.03.2014 profesor zwyczajny na Wydziale Energetyki i Paliw AGH.

 

3. Rozwijana tematyka badawcza. Fluidyzacja ze szczególnym uwzględnieniem hydrodynamiki przepływów i wymiany ciepła w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej; spalania paliw w kotłach energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem emisji zanieczyszczeń gazowych, utylizacji popiołów i nowatorskich rozwiązań kotłowych;  spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych  zintegrowanych z wychwytem CO2; sorbenty nowej generacji; trójgeneracja; efektywność energetyczna.

 

4. Dorobek naukowy. Nowe rozwiązania zagadnień hydrodynamiki i spalania w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej.  Szczególne osiągnięcia dotyczą zagadnień interdyscyplinarnych skupionych wokół  inżynierii środowiska oraz energetyki. Nowe technologie energetyczne - kolejnym  znaczącym osiągnięciem jest wdrożenie do przemysłu kilku unikalnych technologii  m.in. odsiarczania, nowatorskich układów podawania powietrza do komory spalania, cyklonów o wysokiej skuteczność separacji, suszenia węgla, redukcji tlenków azotu oraz absorpcyjnych pomp ciepła. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana z wychwytem, transportem i składowaniem dwutlenku węgla to nowy kierunek badawczy w energetyce realizowany w kraju pod kierunkiem Kandydata w ramach Projektu Strategicznego NCBiR „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

 

5. Publikacje. Książki 7, monografie 4, 26 fragmenty w książkach, 3 podręczniki,  494 artykułów (w czasopismach 161; w tym 29 w czasopismach z listy filadelfijskiej),  149 referatów, 18 patentów i 10 zgłoszeń, 435 cytowań wg web of science na  9.10.2014 r. SCOPUS, Index H = 11.

 

6. Działalność dydaktyczna. Promotor 14 zakończonych przewodów doktorskich (ponadto 6 przewodów w toku). Z Jego wychowanków trzy osoby pracują na stanowisku profesora, a 7 na stanowisku adiunkta,  trzy osoby w instytucjach zagranicznych i kilku w przemyśle (w tym także zagranicą).

 

7. Działalność inżynierska. Opracowanie i wdrożenie sposobu odsiarczania spalin w kotłach energetycznych z (Patenty RP Nr 348398, Nr 385302, Nr 385303, Nr 385304). Koncepcja usuwania CO2 z gazów spalinowych (Patent RP Nr 194418).  Ponad 200 prac i wdrożeń przemysłowych (PGE, Tauron, Fortum).

 

8. Współpraca międzynarodowa Koordynator kilkunastu programów UE i Japonii, m.in. NEDO MITI Japan (1991-1994), TEMPUS (1998-2001); PECO program, 1992; Marie Curie Host Fellowships FP6; EU INCO-Copernicus project (1999-2001); Polish coordinator of the FP5 „CFB Combustors”, 2000-2002; Polish coordinator of the 7th EU  FP- Demo Project “FlexiBurn CFB”, 2010-2013. Koordynator of Research Programme within Norwegian Mechanism (2008-2011);  Kierownictwo projektem w ramach Mechanizmu Norweskiego “Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez zwiększenie oferty edukacyjnej i efektywności procesu dydaktycznego oraz podwyższenie potencjału infrastrukturalnego Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska, 2009-2011. Member  of European Energy Research Alliance (EERA); Coordinator of ERA NET “Advanced Biomass Combustion Modelling for  Clean Energy Production (BIOMODELLING)”, 2010-2012. Member of KIC “Advanced near zero emission Coal fired Power Plant (ACoPP)” 2011-obecnie. Member of KIC „Multi-fuel energy generation for Sustainable and Efficient use of Coal” 2011-obecnie. Polish coordinator “Overcoming Technological and Non-technological Barriers in Carbon Capture and Storage Technologies in Coal Combustion Plants”, EuropeAid/132302/ACT/CAI Switch-Asia, 2012; Przedstawiciel RP w International Energy Agency (IEA) Fluidized Bed Conversion.  Wykładowca na wielu uczelniach zagranicznych, recenzent grantów UE. Ekspert w Międzynarodowym Arbitrażu Sądowym.

 

9. Czynny udział we władzach krajowych organizacji naukowych. Członek 3 Komitetów PAN (Inżynierii Środowiska; Termodynamiki i Spalania, Problemów Energetyki), wiceprzewodniczący Polskiego Instytutu Spalania.

 

10. Honory i wyróżnienia naukowe. Buława Energetyków – Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń N-T; Energetyka i Środowisko; Laureat Polskiej Nagrody Popiołowej „Feniks 2005” w kategorii „Naukowiec; Laur Białego Tygrysa Energia 2006 za wybitny wkład w rozwój polskiej energetyki. Nagroda Komitetu Organizacyjnego Konferencji Fluidized Bed Combustion za najlepszą pracę naukową, Floryda USA, 2003. Nagrody Rektora P.Cz. 1994-2011.  Wyróżnienie Wojewody Śląskiego  „Śląskie na 5” w kategorii Nauka, 2012.

 

Powrót