Laboratorium Zaawansowanych Systemów Energetycznych (ZSE)

Pawilon C-6, lokale 601, 602, 603, 604

 

W skład laboratorium wchodzi:

  1. Laboratorium Termodynamiki

  2. Laboratorium Mechaniki Płynów

  3. Laboratorium Zaawansowanych Pomiarów Termicznych

  4. Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Rekonstrukcji Mikrostruktury

Laboratoria zostaną wyposażone w nowoczesne stanowiska pomiarowe obejmujące swym zakresem zarówno podstawową jak i zaawansowaną wiedzę z zakresu: termodynamiki, mechaniki płynów, wymiany ciepła oraz analizy i rekonstrukcji mikrostruktury. Stanowiska będą pozwalały na poznanie zasad oraz dokonywanie pomiarów, a w szczególności:

 

Ad. (1) Laboratorium Termodynamiki

pomiarów temperatury; pomiarów przewodności termicznej materiałów stałych, cieczy i gazów; analizy krzywej ciśnienia pary wodnej; analizy i wizualizacji różnych typów kondensacji; poznania i analizy różnego rodzaju wymienników ciepła; analizy sprawności układu; pomiarów wilgotności, ciepła spalania oraz wartości opałowej; analizy i wizualizacji konwekcji; pomiarów gęstości; analizy zmiany stanu skupienia gazu oraz analizy i ilościowych pomiarów dotyczących promieniowania słonecznego

 

Ad. (2) Laboratorium Mechaniki Płynów

analizy konwersji energii w przepływie; pomiarów zmian ciśnienia oraz prędkości; określenia wpływu tarcia na przepływ; porównania różnych metod pomiarowych ciśnienia; wizualizacji oraz pomiarów strat ciśnienia w przepływie; porównania różnych metod pomiaru natężenia przepływu; porównania różnych metod pomiaru lepkości; analizy przepływu płynów ściśliwych; analizy przepływów przez materiał porowaty

 

Ad. (3) Laboratorium Zaawansowanych Pomiarów Termicznych

pomiarów dyfuzyjności termicznej oraz współczynnika przewodzenia ciepła dla materiałów ceramicznych, metalicznych, kompozytów oraz cieczy i materiałów sypkich w szerokim zakresie temperatur; równoczesnych pomiarów zmiany masy wraz ze zmianą warunków termicznych oraz analizy substancji powstających podczas procesu termicznego; pomiarów próbek w procesach topienia, krystalizacji, przemiany fazowej, polimorfizmu, analizy stopnia krystalizacji, przejścia materiałów amorficznych, stabilności na utlenianie, określenia ciepła właściwego materiałów i termokinetyki zjawisk

 

Ad. (4) Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Rekonstrukcji Mikrostruktury

zaawansowanych i kompleksowych badań materiałów wykorzystywanych w przemyśle energetycznym (katalizatorów reakcji chemicznych, stopów, membran, filtrów, materiałów zawierających mikropory, paliw stałych, ceramiki oraz polimerów, jak również materiałów biologicznych na potrzeby bioenergetyki) obejmujących analizę i rekonstrukcję trójwymiarowej mikrostruktury

Stanowiska dydaktyczne będą pozwalały na wykonywanie szerokiego zakresu pomiarów w stanach ustalonych i nieustalonych, porównywanie różnych metod pomiarowych, analizę zjawisk w funkcji wielu parametrów. Zespoły laboratoryjne zostały zaprojektowane, aby się wzajemnie uzupełniać, gwarantując zdobycie pełnej wiedzy potrzebnej w tak obszernej dziedzinie, jaką jest energetyka. Dzięki temu LABORATORIUM ZAAWANSOWANYCH SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH będzie miało nowoczesny i innowacyjny charakter.

 

 

Użytkownicy laboratorium:

prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd

e-mail: janusz@agh.edu.pl 

tel. 12-617-26-94, 12 617-37-67